Бесплатные инструкции на русском языке
  • Тип техники
  • Бренд

Просмотр инструкции стиральной машины Zanussi FCS 920C, страница 9

Zanussi
- 27 -
Mo@]ie sredstwa i dobawki
Horo[ij rezulxtat stirki zawisit w tom ^isle i ot wybora
mo@]ego sredstwa i ego dozirowki. Sli[kom malaq dozi-
rowka mo@]ego sredstwa movet priwesti k zagrqzneni@
tkani w wide seryh razwodow, kori^newyh otpe^atkow ot
barabana i plohomu zapahu w ma[ine. Peredozirowka
mo@]ih sredstw uweli^iwaet zagrqznenie okruva@]ej
sredy. Dave organi^eskie mo@]ie sredstwa sodervat
takie we]estwa, kotorye w bolx[ih koli^estwah mogut
naru[itx \kologi^eskoe rawnowesie.
Ispolxzujte mo@]ie sredstwa tolxko
horo[ego ka^estwa i prednazna^ennye
dlq stiralxnyh ma[in-awtomatow.
Dlq opredeleniq neobhodimoj dozirowki mo@]ih sredstw
sledujte ukazaniqm ih proizwoditelq, u^itywaq ob_em
stiraemogo belxq, stpenx ego zagrqzneniq i vestkostx wody.
Esli u Was vestkaq woda, pro^tite razdep ”Udalenie nakipi”.
Esli urowenx vestkosti wody ne ixwesten, obratitesx w
sluvbu wodosnabveniq.
Mo@]ie sredstwa
Pered zapuskom programmy stirki pomestite mo@]ee
sredstwo w lewyj otsek dozatora dlq mo@]ih sredstw.
Dlq cwetnyh, delikatnyh i [erstqnyh izdelij ime@tsq
speciapxnye mo@]ie sredstwa.
Ne pome]ajte dozator s mo@]im sredstwom/
[ar w baraban. Pome]ajte mo@]ee sredstwo
tolxko w sootwetstwu@]ij otsek.
W dannoj stiralxnoj ma[ine imeetsq sistema, ispolxzu@aq
dlq stirki belxq minimalxno neobhodimoe koli^estwo wody.
Po\tomu pri ispolxzowanii doziru@]ego prisposobleniq
imeetsq opasnostx togo, ^to mo@]ee sredstwo ne rastworitsq
polnostx@ i osqdet na odevde po zawer[enii programmy
stirki.
Mo@]ee sredstwo dlq revima predwaritelxnoj
stirki dolvno dobawlqtxsq neposredstwenno w
baraban.
Vidkie mo@]ie sredstwa
Pri stirke pri nizkih i srednih temperaturah wmesto
poro[kowyh sredstw movno ispolxzowatx podhodq]ie
vidkie mo@]ie sredstwa. W \tom slu^ae neobhodimo
wybratx programmu bez predwaritelxnoj stirki.
Nalejte mo@]ee sredstwo w sootwetstwu@]ij otsek
neposredstwenno pered zanuskom programmy.
Kondicioner dlq tkani
Pri ispolxzowanii kondicionera dlq tkani ego neobhodimo
naliwatx w prawyj otsek dozatora dlq mo@]ih sredstw.
Kondicioner dlq tkani osobenno polezen, esli wystirannoe
belxe budet zatem wysu[eno w su[ilxnoj ma[ine, tak kak
kokdicioner nejtralizuet stati^eskoe \lektri^estwo.
Nikogda ne naliwajte kondicioner dlq
tkani wy[e maksimalxnogo pome^ennogo
urownq.
|tiketki na belxe s ukazaniqmi po stirke
W nastoq]ee wremq bolx[aq ^astx odevdy imeet \tiketki s instrukciqmi po stirke i uhodu. |ti instrukcii pomoga@t
dosti^x horo[ih rezulxtatow stirki.
him^istka l@bym
rastworitelem
him^istka benzinom, ^istym
spirtom perhloratom,
R 111 - R 113
him^istka benzinom, ^istym
spirtom R 113
SU{KA
STIRKA
ru^naq stirka ne stiratx w wode
stirka pri 90°
OTBELIWANIE
GLAVENIE
HIM~ISTKA
movno otbeliwatx w holodnoj wode ne otbeliwatx
gladitx pri 200° maks.
ne podlevit him^istke
gladitx pri 150° maks. gladitx pri 100° maks.
ne gladitx
su[ka w
razostlannom wide
su[ka bez otvima su[ka na ple^ikah ne su[itx w ma[ine
movno su[itx w
ma[ine
stirka pri 60° stirka pri 40° stirka pri 30°
normalxn.temp.
nizkaq temp.
A
P
F
ostorovnaq
oby^naq
Ваш отзыв будет первым
Задайте вопрос
Ваше имя
E-mail
Вопрос*
Ваш вопрос будет опубликован после проверки
Ваш вопрос опубликован